Mano batai buvo du

Dm  C  A  Dm
Mano batai buvo du
Vienas dingo - Akiniai!

 
Aš kalbu

C           G               Am

Šiandien baigės diena
C       G7       C
Ir jau nėr darbų
G            Am   Em         F
Savo kalbom tave raminu
Jau saulė žemai
Kažkur taurės dugne
Ji pasiklydo mūs plaukuose
Aš šiandien toks pats
Koks vakar buvau
Ar tu girdi ką tau sakau
Aš kalbu apie tave
Tavo sodai žydi baltai
Giedantys paukščiai skrenda aukštai
Aš kalbu apie save
Žemę plauna šaltas lietus
Vėl į mane juodas dangus
Dm       G7    C
Kai pasaulio spalvos
Dm  G7    Am
Pavirs žiedais
Dm  G7   C
Ir mūsų galvas
Dm G7      Am
Papuoš baltai
Dm      G7       C
Mes pakilsim į dangų
Dm    G7    Am
Debesų namus
Dm   G7    C
Ant tavo rankų
Dm   G7     Am
Miegos sūnus
Jau baigės naktis
Ir jau nėr sapnų
Vėl savo kalbom tave raminu
Jau saulė aukštai
Aukštai danguje
Ji vėl sušildys mane ir tave
Aš šiandien kitoks
Nei vakar buvau
Ar tu girdi ką tau sakau
Aš kalbu apie tave
Tavo sodai žydi baltai
Giedantys paukšąiai skrenda aukštai
Aš kalbu apie save
Žemę plauna šaltas lietus
Vėl į mane juodas dangus

2000

 
Rytas

    Dm           
Rytiniai saulës spinduliai
    F    
Ðilkinës þemës kasos
    G
Palieèia mano kûnà ir þolëj
     C                            Am
Suspindi deimantinës rasos
Laukinis vëjas angelø riksme
Medþioja sau bangelæ po bangelës
Að neþinau kame tiesa kame
Kodël rytinëj saulëj þolës kelias
Gili tyla ji pasiekta audroj
Palaimina mane ir ruoðia dienai
Ir þemës eþerø akelëj kiekvienoj
Matau prieð mano veidà kyla siena
Bet siena ryto saulei per silpna
Ji ne tvirtovë ne palauk nuvirs
Palauksiu kol ateis diena
Nes ðito ryto laukiau dvi naktis
     F       G     C                         Am
Mane pasiûs á kelià þmonës artimi
     Dm    C                   Am
Kurie iðmokë gerbt teisybæ ir kentëti
      F        G             C                      Am
Jie skelbia rytà savo þingsniu kambary
    Dm     E             Am
Jie kalba tyliai bijo nusidëti

1990 06 23
 
Saulës auka

Am
Að sugráþæs vëlai vëlai
Em
Pasakysiu vëjui
Dm
Vëjau tu pavëlavai
Am
Nors labai skubëjai

Suskaièiuok savo medþius
Jø nebus kiek buvo
Vieno truks niekad nebus
Nes jis iðdþiûvo

Jam nulauþë kaþkas ðakas
Ir paliko vienà
Taip kaip þmogø kurs tiesia rankas
Ir pasiekia sienà

Neðki lietø vëjau greièiau
Brolá gal prikelsi
Bet að dar nemaèiau
Kad kapuos neverktø

Em  Am  G          Am
Kas èia stovi prie jûros
Em  Am      G7       Am
Kas èia uþsimerkæs þiûri
Em  Am  G     Am
Kas èia laukia vëjo
G7            Dm      Am
Ir kas èia kaþko nespëjo
Em    Am   G     Am
Kam èia trûksta vietos
Em   Am       G7      Am
Kam èia trukdau kalbëtis
Em   Am      G    Am
Kam èia nusviro rankos
  G7        Dm    Am
Ir kas èia verkti bando

1991 05
 
Ryto dangus

Am / Am / Am / Am
Dm / G / C / C
Dm / G / Am/ /Am
Dm / G / C / Am
Dm / Em / Am / Am
Dm / G / C / Am
Dm / Em / Am / Am


Am
Koks giedras ryto dangus
             Dm            G           C
O mano veidas tik pilkas ðeðëlis
        Dm  G          C                Am
Skraidau dienà ir naktá skraidau
Dm       G                Am
Ir mano rankose - gëlës

Vël saulë lieèia mane
Ir að norëèiau nuo jos pabëgti
Á savo ir tavo sapnus
Nes èia að baigiu sudegti

Kur eina ðimtas þmoniø
Jie tyliai kalba ir lieèiasi rankom
O að atrodo girdþiu
Kai smëlis byra nuo kranto

Jau rytà keièia diena
Að dar nespëjau nuo þemës pakilti
Skubu dienà ir naktá skubu
Einu aplenkdamas mirtá

Að vël tamsus kaip naktis
Ir vël ramus kaip tavo ramybë
Nëra vietos ir laiko nëra
Tiktai minèiø begalybë

1997 06 20
 
Tavo vardas
þ. R.Vymerio
Em                        D
Að svajojau vaikas pasidirbti laivà
Am                   Em
Susirasti draugà ir iðplaukt á jûrà
Em                       D
Vandenyno bangà pasigavo vëjas
Am                  Em
Pralëkë pro ðalá nubloðkë á krantà
Am                       Em
Tavo vardà ðaukia vëjas naktá tamsià
Am                                Em
Tu kaþkà kalbëjai mintyse
Ant to aukðto kalno baltas namas stovi
Ir matyt ið tolo maþas þiburys
Tu pro langà þiûri toli nenueisi
Gal tau nepatinka pilkas debesis
Tavo vardà ðaukia vëjas naktá tamsià
Tu kaþkà kalbëjai mintyse
 
Laikas

C             G              Am
Savaime iðtirpstantis laikas
     C         Em      Am
Nusineða svetimà þvilgsná
C                      Dm    Am
Su juo auðta diena ir baigias
F                       Em      Am
Taip sunku nuo jo atsiginti

O lange uþ jo vëjas ir laisvë
Vël matau að akis nematomas
Vël matau gëles kaþkas laisto
O kaþkas jas skina ir meta

G                     F      Am
Rytas vël panaðus á vakarà
G                   F   Am
O diena panaði á naktá
C                       Dm          Am
Tik diena geriau tiems kas juokiasi
F                           Em    Am
O naktis tiems kas nori verkti

Dviems geriau neiðklysi ið kelio
Pakelë tik peizaþas iðdegintas
O rytoj gal èia augs berþeliai
O dabar èia tik pelenys keliasi

O dabar èia tik svetimas þvilgsnis
Tiktai ðalta ranka parodys
Eiti ten kur negali numirti
Tiktai tave siunèiantys þmonës

1991 06 28
 
Pasiilgau að
þ. A.Sikorskio

C          D                 G
Pasiilgau að gimtø namø
C                    D                 G
Svetimam kraðte praleidæs tiek dienø
C            D                       G       C
Að supratau kad daug kà praradau
Am                            D
Gyvenimo ne tiek jau daug

Kleganèiam bendrajam vagone
Lango atspindy matau tave
Pasiilgau mylimø akiø todël
Ðis kelias veda pas tave

G                     
Greit iðauð tik iðsvajota diena
             Em
Suðildys karðtos lûpos vël mane
C                  D       G
Ir glaus ðilti ðilti delnai
G                          
Vël ðvelnumà dovanos man naktis
            Em
Ir kûnu perbëgs keistas ðiurpulys
C             D                 G    G7
Didþiausia mûsø paslaptis
C                                           G
Jeigu tik lauki jei tu dar vis lauki manæs

Kur klydau o kà gerai dariau
Ieðkojau laimës bet nesuradau
Todël gráþtu á ðiuos jaukius namus
Nes mano laimë tiktai èia

Nekerðtauk paklydæs að buvau
Ir ilgø laiðkø tau naraðiau
Patikëk jau kitas að ir supratau
Visi keliai man á tave
 
Mano tikrasis veidas

G C / G C / Am Em /C Am  - 4 k.

G                  C                G D         Em

Að daþnai nepastebiu jûsø savo draugø
      Am       C         G    C
Daþnai praeinu pro ðalá
G                   C    G    D                 Em
Daþnai nuo asfalto nepakeliu savo akiø
Bm            C
Gilinu savo kelià
Að daþnai matau tà patá vaizdà lange
Keièiasi tiktai spalvos
Kartais man reikia daugiau kaip paþinti savo
Reikia pakelti galvà
Að daþnai nebejauèiu laiko mûsø dienø
Kartais nejauèiu pirðtø
Vël ir vël nespëju paslëpti savo minèiø
Jos vël lëtai numirðta
Að dar niekada nenorëjau tiek daug pasakyt
Bijojau padaryti klaidà
Dabar að þinau kaip sunku savyje laikyt
Savo tikràjá veidà
C          G                  D         Em
Ðiandien að turiu dràsos tiek daug
Bm             C              G      C G
Manyje vël rytas ankstyvas
C           G             D       Em
Ðiandien viskà atiduodu tau
       Bm                 C               G
Nes mano tikrasis veidas dar gyvas

1999 12 07
 
Að noriu

C / G / F / CG
Am / F / C / CG

C                   G

Mano ákaitusá kûnà
        F                C G

Atvësina ðaltas lietus
Am                        F    
Po kojom pasaulis griûva
C                           G
Ir griauna mano namus
Liejasi visos spalvos
Þalia geltona juoda
Diena virsta á naktá
Naktis virsta diena
Debesys paslepia saulæ
Ðviesà suryja tamsa
Koks didelis ðis pasaulis
Kaip lengva prarast save
Mano rankos jau nepakelia tiek
Kiek tu reikalauji ið manæs
Mano mintys nebeskrenda ten
Kur tu skraidai
Bëgu ilgai að bëgu
Sustoju apsidairau
Vienas visai jau vienas
Nieko aplink nematau
     F                      C
Að noriu seniai jau noriu
          G                        C G
Rodos slëgtø sunkus akmuo

     F                         C
Stebëti kaip leidþias saulë
G                     C G
Teka upës vanduo

Að noriu seniai jau noriu
Noriu bet negaliu
Stebëti kaip skrenda paukðèiai
Ruduo ateina keliu

1998 06 31

 
Šiandieną

Am / F - 4 k.

               E       F             E                          Am

Sustingęs ledas puošia pilis iškankintos žiemos
              E            F            E           F
Ir aš taip noriu matyti kaip Jėzus užgimæs
                E            F           E                    Am
Man savo meile nutiesia kelius kuriø neatstos
                     E          F               E          F       Am
Net pats ðvelniausias þemës spalvø dvelkimas

Ir að taip noriu girdëti þodþius kuriuos iðtars
Ðventà naktá atskriejæs mano likimas
Að jau girdþiu kaip iðbarstæs suðildytas meilës viltis
Á ðaltà sienà atsimuða mano laukimas

Iðtirpæs ledas griauna pilis iðkankintos þiemos
Vël prieð save að matau apsiverkusià þvakæ
Matau pro langà akis iðkankintas kanèios
Ir mano akys prieð jas tarytum apakæ

Bb   Am   Bb            Am
Ðiandienà kartu su tavim gimiau
Bb Am  Bb       Am
O Dieve ar tu girdi kà sakau
Bb   Am  Bb         Am
Ðiandienà tau siela meilës pilna
Bb Am  Bb          Am
O Dieve tavo ðviesa manyje

1991 12 14
line
Skrydis

Am9                                    C
Að ruoðiuosi skrydþiui pas tave
   E                       C            E          Am
Ir paukðèiai deda man sparnus po kojom
     Am9                               C
Su vëju tariamës kas neð mane
      E                           C       E    Am                       
Tik vëjas ir sparnai èia savo jëgà rodys

Anksti ryte kol saulë dar þemai
Kopiu ákalnà að - jo vergas
Kaþin ar iðlaikys mane sparnai
Nes saulës darbas ðildyt ðventas

Sukibo visø þvilgsniai á mane
Að juos jauèiu todël skubu á kovà
Uþ ðviesà saulës darbà ir tave
Nes tu save padovanojai

Að tuoj að tik paliksiu savo þodá þemei
Kaip padëkà uþ vietà kojoms atsispirti
Tegu juo oðia jûra medþiai
Tegu kartoja já didingi ir vargingi þmonës

     C                F         Em   Am
Að ákinkiau jau vëjà - savo viltá
C         F               Em      Am
Ðtai jis blaðkos negali pakilti
            C            F           Em        Am
Mes pakilsim kartu að þinau tai gerai
       C                 Dm    F         Am
Mes lëksim kaip du balti aitvarai

1990 05 19
line
Þaizdos
     
       D         D/C#     Bm
Aukðtai ir þemai guli sniegas
   G           A     D
Já saulë kaitri suryja
    G     A          D   Bm
Retëja gretos ir niekur
   G      A              D
Kraujo þaizdos negyja

Baisëja dienos ir naktys
Kraujuoja ðirdys þmonëse
Naðlaitë bijo apakti
Viena ðviesos ilgësis

Ilgëja valandos skaudþios
Ryðkëja miestø griuvësiai
Melas kaltø nebaudþia
Kaltus aptraukia pelësiai

Krantus palieka þuvëdros
Mirtim pakvipo jø skrydis
Stiprius pasitinka vëtros
Silpnus tik rûkas palydi

Kankinasi baimës apsëstos
Aukos ir bëgantys briedþiai
Artëja þydrasis uostas
Kur mus pasitinka medþiai

Að matau viskas kyla á virðø
Pasilieka tik purvinas kraujas
Jis neleidþia þaizdoms uþgyti
Jis neða skausmà ið naujo

1990 07 30
line.gif (1236 bytes)
line.gif (1236 bytes)
line.gif (1236 bytes)